ترخیص و ترانزیت

۱٫ ارائه اطلاعات عمومی بازار (قوانین واردات، صادرات وتجارت…)
۲٫ مشاوره جهت خریدها ی داخلی و خارجی
۳٫ مشاوره جهت سرمایه گذاری تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی